Download leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2. Cliënt neemt de verplichting op zich om deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten die zij aangaat met haar afnemers betreffende de door ons geleverde zaken en daarbij te bedingen dat haar afnemers bij hun verkopen steeds hetzelfde zullen doen.
1.3. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
1.4. In het geval van conflicterende voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van Van Dam Bodegraven B.V., tenzij hier door middel van een schriftelijk vastgelegde afspraak expliciet van wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
2.1. Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door cliënt. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.
2.2. Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 2.1, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
2.3. Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2., gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
2.4. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
2.5. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., exclusief emballage en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

Artikel 3. Levertijd
3.1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft cliënt in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering der werkzaamheden
4.1. Wij zijn gerechtigd de (verdere) uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang cliënt jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat cliënt zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
4.2. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven cliënt geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Levering
5.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering “franco huis”.
5.2. De vervoerskeuze is aan ons. Schade ontstaan tijdens het vervoer moet op het ontvangstreçu c.q. de vrachtbrief worden vermeld, of indien eerst ná ontvangst geconstateerd, uiterlijk binnen 2 uur ná ontvangst schriftelijk aan ons worden doorgegeven. Wij zijn slechts gehouden de transportschade te voldoen tot ten hoogste een bedrag van 1/4 van het factuurbedrag.
5.3. Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein t.b.v. cliënt zijn afgezonderd.

Artikel 6. Verkoop en/of levering aan derden
6.1. Het is cliënt niet toegestaan onze artikelen te verkopen of door te leveren aan (andere) grossiers en cliënt is voorts verplicht uitsluitend aan te bieden, te verkopen en te leveren aan detaillisten tegen een verkoopprijs, die niet beneden de grossiersprijs ligt, respectievelijk aan consumenten tegen een verkoopprijs, die niet beneden de grossiersprijs plus omzetbelasting (B.T.W.) ligt. Onder de grossiersprijs is te verstaan de prijs die als zodanig in onze geldende prijscouranten wordt vermeld.
6.2. Cliënt is verplicht (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) onze artikelen te verkopen en te leveren in de originele, van ons afkomstige onbeschadigde verpakking en voorts niet aan derden, van wie hij wist of kon vermoeden, dat deze zich niet aan deze voorwaarden c.q. bepalingen zouden houden of die, zo hij zulks wist of behoorde te weten, door ons van verkoop en levering van onze artikelen waren uitgesloten.
6.3. Cliënt zal deze voorwaarden ten volle naleven en doen naleven en zich onthouden van daarmee strijdige handelingen, terwijl hij voorshands akkoord gaat met een eventueel deskundigenonderzoek van zijn administratie ter controle van de naleving van de in dit artikel gemaakte bedingen. Overtreding van deze voorwaarden geeft ons het recht zonder tussenkomst van de rechter of ingebrekestelling een gesloten overeenkomst te annuleren of te ontbinden, en cliënt van verdere leveringen uit te sluiten, alles met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Overmacht
7.1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoelt gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 8. Reclame en aansprakelijkheid
8.1. Wij zijn – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor cliënt uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Cliënt vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
8.2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
8.3. Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 14 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.
8.4. Ieder recht van reclame vervalt:
– indien de hierboven bedoelde termijn van 14 dagen niet in acht wordt genomen;
– indien klachten niet schriftelijk per aangetekende post, kenbaar worden gemaakt;
– indien aan ons niet de gelegenheid wordt gegeven klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken,
– indien toepassing en gebruik van goederen – over welker kwaliteit of uitvoering wordt geklaagd – wordt voortgezet.
8.5. Retourzendingen worden door ons uitsluitend geaccepteerd ná onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
8.6. Reclames geven de cliënt nimmer het recht betaling van onze vordering op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
9.1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van cliënt te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
9.2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
9.3. Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan wij ons het eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen en worden wij, voorzover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door cliënt en is cliënt verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van cliënt schadevergoeding te vorderen.
9.4. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van cliënt hebben wij het sub 9.3. omschreven recht.
9.5. Cliënt is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij cliënt hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
9.6. Cliënt is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op cliënt, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
9.7. Het is cliënt verboden op de door ons geleverde zaken – ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn – een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
9.8. Wij zullen steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan – vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Cliënt is alsdan verplicht deze betaling te verrichten of deze zekerheid te stellen.
9.9. Zolang de sub 9.8. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling van de facturen dient, tenzij anders overeengekomen, contant te geschieden bij afname of aflevering van de goederen, zonder beroep op schuldvergelijking, in Nederlandse valuta.
10.2. Indien wij in afwijking van het bepaalde in het vorige lid krediet verlenen, dient volledige betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
10.3. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zijn wij gerechtigd een rente van 1,5% per maand, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
10.4. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal cliënt in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is cliënt dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name: a. declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voorzover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incasso bureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van Euro 70;
b. de kosten van faillissementsaanvrage;
c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
10.5. Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien cliënt meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

Artikel 11. Compensatie/Verrekening/Opschorting
11.1. Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
11.2. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
11.3. Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 12. Emballage
12.1. De door ons in bruikleen aan de cliënt verstrekte emballage, waaronder bijvoorbeeld pallets, containers etc. zijn begrepen, blijven te allen tijde ons eigendom, ook wanneer statiegeld is berekend en/of betaald.
12.2. De cliënt mag derhalve niet over de emballage beschikken, deze vervreemden of voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd, gebruiken.
12.3. Indien de geretourneerde emballage beschadigd is, hebben wij het recht teruggave van het statiegeld geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen tussen cliënt en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met cliënt gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de Rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 14. Nederlands recht van toepassing
Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.